2. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou

SPŠD Praha icon

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) a ustanovení § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku následujících oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019:

39-41-L/01 Autotronik

26-41-L/01 Informační a zabezpečovací systémy

37-41-M/01 Logistika v dopravě

37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy

Nástavbové studium: (navazuje na jakýkoliv tříletý obor s VL)

64-41-L/51 Podnikání denní forma vzdělávání

64-41-L/51 Podnikání dálková forma vzdělávání

66-42-L/51 Propagace

Uchazeči o studium, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku ve druhém kole přijímacího řízení se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, klasifikace z profilových předmětů; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. K výsledkům jednotné přijímací zkoušky se ve 2. kole nepřihlíží.

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR). Znalost českého jazyka bude ověřena ústním pohovorem.
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí. Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo poštou.

Přihlášky jsou přijímány osobně nebo poštou do 31. srpna 2018 nebo do naplnění kapacity jednotlivých oborů na adrese sídla školy Plzeňská 298/217, Praha 5 - Motol nebo v budově výuky těchto oborů Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, studijní oddělení (242 481 933, koprivovaolga@sps-dopravni.cz; kolmanova@sps-dopravni.cz).