2. kolo přijímacího řízení pro tříleté obory s výučním listem

SPŠD Praha icon

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory s výučním listem

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) a ustanovení § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku následujících oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019:

23-64-H/01 Automechanik

23-55-H/02 Karosář

26-51-H/01 Elektrikář

26-52-H/01 Elektromechanik pro dopravní prostředky

23-61-H/01 Autolakýrník

23-51-H/01 Zámečník

66-52-H/01 Aranžér

Uchazeči o studium, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku ve druhém kole přijímacího řízení se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, klasifikace z profilových předmětů; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru.

Do oboru Automechanik, Elektrikář, Elektromechanik pro dopravní prostředky budou přijati pouze žáci po absolvování 9. třídy základní školy.

Uchazeči se sníženou známkou z chování nebudou přijati bez předchozího osobního pohovoru.

Povinné přílohy přihlášky:

  •  Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR). Znalost českého jazyka bude ověřena ústním pohovorem.
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. (V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí. Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo poštou.

Přihlášky jsou přijímány osobně nebo poštou do 31. srpna 2018 nebo do naplnění kapacity jednotlivých oborů na adrese sídla školy Plzeňská 298/217, Praha 5 - Motol nebo v budově výuky těchto oborů Moravská 3, Praha 2 - Vinorady, studijní oddělení (242 481 933, koprivovaolga@sps-dopravni.cz; kolmanova@sps-dopravni.cz).