23-43-L/51 Provoz dopravních zařízení

Icon page

Nástavbový obor provoz dopravních zařízení (RVP Provozní technika) je určen všem, kteří mají zájem rozšířit získané vzdělání ve vybraných tříletých oborech s výučním listem o maturitní zkoušku. Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů. Školní vzdělávací program je zpracován s ohledem na potřeby zřizovatele Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Studium je se školným; 12 000 Kč/šk. rok; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M. Možnost konzultací k didaktickým testům.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Úředně ověřené závěrečné vysvědčení z posledního ročníku tříletého učebního oboru a úředně ověřený výuční list z jakéhokoli tříletého oboru středního vzdělání.
  • Podpis uchazeče.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná).
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z písemné, centrálně zadávané přijímací zkoušky z ČJ a M; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu.

60% výsledek písemné přijímací zkoušky; 40% ostatní předpoklady ke studiu.

Zápisový lístek: není požadován, žádáme však uchazeče, aby školu neprodleně informovali v případě, že se po přijetí ke studiu rozhodnou nestudovat v naší škole. Na takto uvolněná místa budou přijati další uchazeči.

Učební plán

Kód a název RVP: 23-43-L/51 Provozní technika
Název ŠVP: Provoz dopravních zařízení
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní nástavbové studium; 3 roky dálkové studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2012
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. x x
Český jazyk a literatura 3 4 x x 7
Cizí jazyk 4/4 4/4 x x 8
Občanská nauka 2 2 x x 4
Matematika 3 4 x x 7
Tělesná výchova 2/2 2/2 x x 4
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 x x 4
Ekonomika 3 - x x 3
Management regionální dopravy 2 2 x x 4
Technická dokumentace 2 - x x 2
Výrobní technologie 3 4 x x 7
Provozuschopnost dopr. zařízení 3 4 x x 7
Provoz dopravních prostředků 4 4 x x 8
Praxe - 2/2 x x 2
Součet celkem 33 34 x x 67

Obory dálkové formy mají vyučovací hodiny předmětů rozloženy do tří let studia.