23-51-H/01 Zámečník

Icon page

23-51-H/01 Zámečník

Zámečník není jen ten, kdo pouze opravuje a montuje zámky do dveří. Během tří let Tě naučíme znát různá měřidla a jejich použití, ovládat mechanické i elektrické nářadí (pilka na kov, vrtačka, bruska) sloužící k ručnímu opracování kovů. Nebudou Ti cizí ani obráběcí stroje (vrtačka, soustruh, frézka). Budeš umět strojní zařízení rozebrat, nakreslit, ale i znovu vyrobit. Tento obor je velice žádaným mezi zaměstnavateli a zaručuje ti skvělé pracovní uplatnění.

Bonusy k výuce: možnost svářecího kurzu. V posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy v rámci motivačního programu a absolventský program DPP ti umožní získat až dvouletou pracovní smlouvu na některém ze specializovaných pracovišť. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš v naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Provoz dopravních zařízení nebo Podnikání.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,4.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná). V případě vyhlášení 2. kola přijímacího řízení budou tyto termíny upřesněny na www.sps-dopravni.cz.
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči ze ZŠ budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

Zápisový lístek:

Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 2351H/01 Strojní mechanik
Název ŠVP: Zámečník
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2012
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk (Aj) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 - 2
Chemie 1 - - 1
Ekologie 1 - - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1,5 1,5 2 5
Technické kreslení 1 1,5 1,5 4
Technologie 2 2,5 2,5 7
Celkem hodin teoretické výuky 16 15 16 47
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 31 32,5 33,5 97