26-52-H/01 Elektromechanik pro dopravní prostředky

Icon page

Svět automobilů, tramvají či vlaků se neobejde bez elektrické energie. V oboru Elektromechanik pro dopravní prostředky se v předmětech jako jsou elektrická měření, elektronika nebo elektrotechnika naučíš pracovat s elektřinou nejenom v dopravních prostředcích. V posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v soukromých servisech. Po získání výučního listu najdeš uplatnění v měřící a regulační technice, zabezpečovací technice, v autoservisech, ve stanicích technických kontrol, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí dopravních prostředků. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat nástavbový obor s maturitou – Podnikání.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná). V případě vyhlášení 2. kola přijímacího řízení budou tyto termíny upřesněny na www.sps-dopravni.cz.
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči ze ZŠ budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

Zápisový lístek:

Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Název ŠVP: Elektromechanik pro dopravní prostředky
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2016
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 1,5 - 3,5
Chemie 1 - - 1
Ekologie 1 - - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Technická dokumentace 1 - - 1
Materiály a technologie 2 1 1 4
Základy elektrotechniky 3 - - 3
Elektronika - 1 2 3
Elektrická měření - 1 1 2
Elektrotechnika v dopravě - 2,5 1,5 4
Elektrické stroje a přístroje - 2 - 2
Aplikovaná elektrotechnika - - 2 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem hodin teoretické výuky 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 33,5 35 35 103,5