37-41-M/01 Ekonomika městské dopravy

Icon page

Provoz a ekonomika dopravy

Dokážeš si představit, co se skrývá za pojmy jako logistika, marketing nebo účetnictví a navíc Tě baví i cizí jazyky? Přesně pro Tebe je určen náš maturitní obor Provoz městské dopravy. Poznáš zákulisí dopravních společností, budeš se orientovat v právním systému i ve světě marketingu. Čekají Tě předměty jako doprava a přeprava, základy práva, účetnictví a logistika, anglický a německý jazyk. Součástí studia je i výuka řízení motorových vozidel (B). Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole především se zaměřením na dopravu a ekonomiku, případně se věnovat podnikatelské činnosti.

Bonusy k výuce: možnost řidičského průkazu skupiny B, práce v reálném prostředí účetního programu POHODA, činnost studentských firem, výuka dvou cizích jazyků AJ a NJ.

Studium je bez školného; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M, profilové předměty: matematika, český jazyk, cizí jazyk. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná).
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z písemné, centrálně zadávané přijímací zkoušky z ČJ a M; z klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, klasifikace z profilových předmětů; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

60% výsledek písemné přijímací zkoušky; 35 % klasifikace ze ZŠ; 5% zájem a předpoklady ke studiu.

Ke studiu oboru s maturitní zkouškou nebudou přijati uchazeči, kteří byli v 8. ročníku nebo v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia v jakémkoli předmětu hodnoceni nedostatečnou.

Zápisový lístek:

Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 37-41-M/01 Provoz a ekonomiky dopravy
Název ŠVP: Ekonomika městské dopravy
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2009
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Německý jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 1 - - - 1
Fyzika 2 - - - 2
Chemie 2 - - - 2
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Inf. a komunikač. technologie 2/2 2/2 - - 4
Ekonomika 2 2 2 3 9
Ekonomika dopravy - - - 1 1
Účetnictví - - 3 3 6
Účetnictví na počítači - - - 1/1 1
Obchodní korespondence 2/2 2/2 - - 4
Základy práva - 2 2 - 4
Doprava a přeprava 2 2 2 3 9
Dopravní zeměpis 2 2 - - 4
Městská doprava - 2 2 2 6
Logistika 2 2 2 2 8
Sociální a profesní komunikace - - 2 - 2
Praxe - 3/3 3/3 - 6
Seminář k profilové maturitě - - - 2/2 2
Řízení motorových vozidel - - 1 - 1
Součet celkem 32 34 34 32 132