37-41-M/01 Logistika v dopravě

Icon page

Provoz a ekonomika dopravy

V současné době rychle vzrůstá význam logistických metod řízení. Toky materiálů a zboží, jejich dočasné skladování, přeprava, manipulace s materiálem a zbožím, balení, a distribuce. Tím vším se současní výrobci zabývají neustále a v posledních letech byl celý tento obsah úspěšně integrován do systémového pojetí logistiky. V ní jde především o toky zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem, ale i uvnitř jednotlivých firem. Logistika vytváří předpoklady a garantuje to, že se materiál nebo zboží dostanou včas na správné místo, v požadovaném množství a odpovídající kvalitě. Studiem tohoto oboru se můžeš stát po absolvování nezbytným článkem logistického centra, dispečinku nebo firmy podnikající v dopravě a přepravě; odborníkem, který se bude ve výše uvedené problematice orientovat a zajistí bezproblémový a ekonomický přesun zboží a materiálů třeba i mezi kontinenty.

Studium je bez školného; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M, profilové předměty: matematika, český jazyk, cizí jazyk. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná).
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z písemné, centrálně zadávané přijímací zkoušky z ČJ a M; z klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, klasifikace z profilových předmětů; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

60% výsledek písemné přijímací zkoušky; 35 % klasifikace ze ZŠ; 5% zájem a předpoklady ke studiu.

Ke studiu oboru s maturitní zkouškou nebudou přijati uchazeči, kteří byli v 8. ročníku nebo v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia v jakémkoli předmětu hodnoceni nedostatečnou.

Zápisový lístek:

Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 37-41-M/01 Provoz a ekonomiky dopravy
Název ŠVP: Logistika v dopravě
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2009
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Německý jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 1 - - - 1
Fyzika 2 - - - 2
Chemie 2 - - - 2
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Inf. a komunikač. technologie 2/2 2/2 - - 4
Ekonomika 2 2 2 3 9
Ekonomika dopravy - - - 1 1
Daňová soustava - - 1/1 2/2 3
Zbožíznalství 1 1 - - 2
Obchodní korespondence 2/2 2/2 - - 4
Základy práva - 2 2 - 4
Doprava a přeprava 2 2 2 3 9
Dopravní zeměpis 2 2 - - 4
Oborová logistika - 1 2 2 5
Logistika 2 2 2 2 8
Sociální a profesní komunikace - - 2 - 2
Obchodní psychologie - - - 2 2
Provozně dopravní praxe - 3/3 3/3 - 6
Seminář k profilové maturitě - - - 2/2 2
Řízení motorových vozidel - - 1 - 1
Součet celkem 33 34 32 32 131