37-41-M/01 Logistika v dopravě

Icon page

Obor je vyučován v objektu školy Plzeňská 298/217a, Praha5 - Motol

V současné době rychle vzrůstá význam logistických metod řízení. Toky materiálů a zboží, jejich dočasné skladování, přeprava, manipulace s materiálem a zbožím, balení, a distribuce. Tím vším se současní výrobci zabývají neustále a v posledních letech byl celý tento obsah úspěšně integrován do systémového pojetí logistiky. V ní jde především o toky zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem, ale i uvnitř jednotlivých firem. Logistika vytváří předpoklady a garantuje to, že se materiál nebo zboží dostanou včas na správné místo, v požadovaném množství a odpovídající kvalitě. Studiem tohoto oboru se můžeš stát po absolvování nezbytným článkem logistického centra, dispečinku nebo firmy podnikající v dopravě a přepravě; odborníkem, který se bude ve výše uvedené problematice orientovat a zajistí bezproblémový a ekonomický přesun zboží a materiálů třeba i mezi kontinenty.

Studium je bez školného.

Na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M, profilové předměty: matematika, český jazyk, cizí jazyk. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

 

 

Učební plán

Kód a název RVP:37-41-M/01 Provoz a ekonomiky dopravy
Název ŠVP:Logistika v dopravě
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2009
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Český jazyk a literatura333312
Anglický jazyk3/33/33/33/312
Německý jazyk3/33/33/33/312
Občanská nauka11114
Dějepis1---1
Fyzika2---2
Chemie2---2
Matematika333312
Tělesná výchova2/22/22/22/28
Inf. a komunikač. technologie2/22/2--4
Ekonomika22239
Ekonomika dopravy---11
Daňová soustava--1/12/23
Zbožíznalství11--2
Obchodní korespondence2/22/2--4
Základy práva-22-4
Doprava a přeprava22239
Dopravní zeměpis22--4
Oborová logistika-1225
Logistika22228
Sociální a profesní komunikace--2-2
Obchodní psychologie---22
Provozně dopravní praxe-3/33/3-6
Seminář k profilové maturitě---2/22
Řízení motorových vozidel--1-1
Součet celkem33343232131

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE