39-41-L/01 Autotronik

Icon page

Doby, kdy opravit auto zvládl skoro každý, kdo usedl za volant, jsou dávno pryč. Dnešní automobily jsou doslova „nadupané“ elektronikou, jejich údržba či opravy se bez kvalitní diagnostiky zkrátka neobejdou. V našich školních dílnách se naučíš například zacházet s moderní diagnostikou od firmy Bosch, součástí praxí jsou i činnosti z příbuzného oboru automechanik. Ve škole se setkáš například s předměty technologie, motorová vozidla či elektronická příslušenství.

Bonusy k výuce: řidičský průkaz skupiny B a C, svářecí kurz a zkouška z vyhlášky 50/1978 Sb., §5, která se stává stále častěji jedním z kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů při výběru zaměstnanců. Od třetího ročníku můžeš praxi vykonávat v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy nebo v soukromém servisu. Ve třetím ročníku je možné po složení závěrečné zkoušky získat ještě před maturitou výuční list. Díky absolventského programu Dopravního podniku můžeš být minimálně na dva roky zaměstnán nebo studovat na vysoké škole technického směru.

Studium je bez školného; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9 – 2,2.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná).
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z písemné, centrálně zadávané přijímací zkoušky z ČJ a M; z klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, klasifikace z profilových předmětů; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

60% výsledek písemné přijímací zkoušky; 35 % klasifikace ze ZŠ; 5% zájem a předpoklady ke studiu.

Ke studiu oboru s maturitní zkouškou nebudou přijati uchazeči, kteří byli v 8. ročníku nebo v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia v jakémkoli předmětu hodnoceni nedostatečnou.

Zápisový lístek:

Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 39-41-L/01 Autotronik (model L+H)
Název ŠVP: Autotronik
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2008
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za 1. - 3. ročník

Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 9 12
1. cizí jazyk - Anglický jazyk 3 3 3 3 9 12
2. cizí jazyk - Německý jazyk 1 1 - - 2 2
Občanská nauka - 1 1 2  2 4
Dějepis 2  - - - 2 2
Fyzika 2 1 - - 3 3
Chemie 1 - - - 1 1
Ekologie - 1 - - 1 1
Matematika 3 3 3 5 9 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 6 8
Informační a komunikační technologie 1 1 1 1 3 4
Ekonomika - - 1 2 1 3
Strojnictví 1 - - - 1 1
Technická dokumentace 1 1 - - 2 2
Technická mechanika 2 - - - 2 2
Základy elektrotechniky 2 - - - 2 2
Elektrická měření - - 1 2 1 3
Elektrická a elektronická příslušenství - 1 2 2 3 5
Motorová vozidla 2 2 2,5 1,5 6,5 8
Technologie 2 3 3 2 8 10
Řízení motorových vozidel - - 2 - 2 2
Celkem hodin teoretické výuky 28 22 24,5 25,5 74,5 102
Odborný výcvik 6 10,5 10,5 7 27 34
Praxe 2 týdny 2 týdny 6 týdnů - (10) (10)
Součet celkem 34 33,5 35 32,5 101,5 135

 

* model L+H, umožňuje žákům po úspěšném ukončení 3. ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a ve 4. ročníku vykonat maturitní zkoušku v oboru Autotronik.