66-41-L/01 Obchod, doprava a služby

Icon page

Obchodník

Management, marketing, daně. Kdo chce uspět v dnešní době, neměl by v těchto oblastech tápat. Ekonomické vzdělání s důrazem na praxi Ti nabízí náš obor Obchod, doprava a služby. Během studia se staneš součástí obchodní společnosti, budeš mít možnost proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Naše studentské firmy se v minulosti zabývaly organizací školních akcí, včetně zájezdu do Chorvatska či exkurze do různých podniků v Čechách, vytvářely a prodávaly vlastní produkty.

Bonusy k výuce: Studium dvou jazyků AJ a NJ, cestovního ruchu, podvojného účetnictví, daňové evidence, zbožíznalství či propagace je samozřejmostí. Budeš připraven na práci v obchodní, obchodně provozní a podnikatelské oblasti nebo se můžeš rozhodnout pro studium na vysoké škole.

Studium je bez školného, na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9 – 2,2. Pro vzdělávání v tomto oboru se přihlíží k výsledkům z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky dosažených v ZŠ.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná).
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z písemné, centrálně zadávané přijímací zkoušky z ČJ a M; z klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, klasifikace z profilových předmětů; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

Zápisový lístek:

Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 66-41-L/01 Obchodník
Název ŠVP: Obchod, doprava a služby
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2017
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 4 13
Německý jazyk 2 2 2 2 8
Občanská nauka - 1 1 2 4
Dějepis 2 - - - 2
Fyzika 2 - - - 2
Chemie 1 - - - 1
Ekologie 1 - - - 1
Matematika 3 3 3 5 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 1 2 1,5 1 5,5
Ekonomika 2 2 2 2 8
Účetnictví - 1 2 3 6
Obchodní provoz 2 2 2 2 8
Právní nauka - - 2 - 2
Zbožíznalství 2 2 1 - 5
Administrativa provozu - 1 2 - 3
Cestovní ruch - 2 - - 2
Doprava a přeprava - - 2 - 2
Hospodářský zeměpis - 1,5 - - 1,5
Management - - - 2 2
Marketing - - 2 - 2
Celkem hodin teoretické výuky 26 27,5 30,5 28 112
Odborný výcvik 6 7 4,5 7 24,5
Odborná praxe - 2 týdny 2 týdny - 4 týdny
Součet celkem 32 34,5 35 35 136,5