66-52-H/01 Aranžér

Icon page

Láká Tě svět reklamy a propagace? Tříletý obor středního vzdělání Aranžér s výučním listem Ti umožní nahlédnout pod pokličku tvorby propagačních materiálů, naučí Tě aranžovat interiéry prodejen, ukáže Ti, jak připravovat propagační akce, seznámí Tě se základy designu. Samozřejmostí je práce s písmem a základy výstavnictví. Během školního roku se střídá týdenní výuka teorie s týdenní odbornou výukou ve školních dílnách nebo ve smluvních pracovištích firem, které s námi dlouhodobě spolupracují.

Po získání výučního listu můžeš najít uplatnění v oblasti reklamy, výstavnictví, aranžování nebo můžeš pokračovat ve studiu na naší škole. Čeká Tě buď nástavbový obor s maturitou - Propagace, jehož studium je zaměřeno převážně na počítačovou grafiku nebo Podnikání, který je zaměřený ekonomicky a je rovněž zakončen maturitou.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají. Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná). V případě vyhlášení 2. kola přijímacího řízení budou tyto termíny upřesněny na www.sps-dopravni.cz.
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči ze ZŠ budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

Zápisový lístek:

Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 66-52-H / 01 Aranžér
Název ŠVP: Aranžér
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2008
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 - - 1
Chemie 1 - - 1
Ekologie - 1 - 1
Matematika 1,5 1,5 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Základy kreslení a písma 2 2 1 5
Zbožíznalství 1 1 1 3
Propagace a služby 3 2 2 7
Počítačová grafika - 1 1 2
Dějiny umění 1 - - 1
Celkem hodin teoretické výuky 17,5 15,5 15 48
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 32,5 33 32,5 98