Automechanik v dálkové formě

Icon page

Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Název ŠVP: Automechanik
Forma studia: dálkové studium
Délka studia: 3 roky
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2015

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. nabízí dospělým uchazečům, kteří mají ukončené základní vzdělání a případně nedokončený jakýkoli typ středoškolského studia, nový vzdělávací program, který je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP), státem schváleného a daného pedagogického dokumentu.

Tento typ vzdělávání dospělých plní funkci kvalifikační, kdy jde o vzdělávání určené k dodatečnému získání kvalifikace, či o zvyšování kvalifikační úrovně v oboru, případně o rekvalifikaci.

Studium je organizováno v dálkové formě studia s trváním 3 roky.

 • Teoretická výuka je organizována v budově školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, odborný výcvik a odborná praxe probíhají na pracovištích školy a celková hodinová dotace činí za celou dobu studia 620 hodin.
 • Teoretická výuka probíhá v budově školy jeden den v týdnu zpravidla od 13:10 hod., odborný výcvik na pracovišti zpravidla od 14:00 hodin. Teoretická výuka se dle rozvrhu střídá s odborným výcvikem.
 • Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
 • Předmět Řízení motorových vozidel pro dálkové studium škola nezajišťuje. Vzhledem k věku žáků, se předpokládá oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B a C. V případě potřeby, může škola zajistit vykonání kurzu u smluvní autoškoly.
 • Studium je ukončené závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Způsob hodnocení žáků

Základ pro hodnocení prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád školy. Žáci jsou klasifikováni a hodnoceni podle zákona č.561/2004Sb. a podle vyhlášky MŠMT ČR č.13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 48/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při hodnocení výsledků studia u dospělých žáků je uplatňována individualizace. Učitel působí především jako konzultant a rádce při samostatné práci. Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení toho, jak žák komunikuje, jak pracuje v rámci kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a numerické znalosti, jak je schopen prezentovat svoji práci a své dovednosti.

Učební plán

Kód a název RVP: 2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Název ŠVP: Automechanik
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2008
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk (Aj, Nj) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 1,5 - 3,5
Chemie - Ekologie 1,5 - - 1,5
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1 - - 1
Technické kreslení 1 - - 1
Elektrotechnika - 2 1 3
Automobily 1,5 2,5 2,5 6,5
Opravárenství a diagnostika 2 3 3 8
Řízení motorových vozidel - - 1 1
Celkem hodin teoretické výuky 17,5 17,5 17,5 52,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 32,5 35 35 102,5

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je zakončeno závěrečnou zkouškou, která probíhá podle schématu jednotného zadání závěrečné zkoušky (JZZK) – Kvalita I.

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí, a to písemné, praktické a ústní. Veškeré části zkoušky probíhají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou 47/2005 Sb.

 • 1. část písemná zkouška:
  Probíhá v budově školy, trvá maximálně 240 minut. Ředitel školy vybere tři z pěti zpracovaných témat. Žák si jedno téma volí na základě anotace témat podle svého uvážení. Písemná práce obsahuje počítačový test, jehož výsledek je součástí hodnocení písemné části závěrečné zkoušky.
 • 2. část praktická zkouška z odborného výcviku:
  Vykonávaná na pracovištích OV školy a trvá maximálně 420 minut. Jednotlivá témata vybírá ze stanovené nabídky JZZK ředitel školy. Žák si téma vylosuje a praktická zkouška obsahuje zadání úkolů, požadavky na materiální a technické zabezpečení a kritéria pro hodnocení výsledů zkoušky.
 • 3. část ústní zkouška:
  Probíhá v budově školy za přítomnosti zkušební komise a delegovaného odborníka z praxe. Žák si vylosuje jedno z pětadvaceti až třiceti témat. Příprava na zkoušku trvá minimálně 15 minut a vlastní zkouška maximálně 15 minut.

Úspěšný absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a Europass.

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Dálkové studium je určeno pro uchazeče se základním vzděláním, kteří chtějí získat další kvalifikaci. Dálkovou formou vzdělávání se dle Sbírky zákonů č. 317/2008 rozumí samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce. Při přijímání se hodnotí zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické i osobnostní. Přijímací zkoušky se nekonají. Přihlášky se přijímají do 20.3. (v prvním kole přijímacího řízení).

Uchazeči o studium musí vyplnit přihlášku ke studiu, jejíž nedílnou součástí je zdravotní způsobilost uchazeče, kterou musí potvrdit příslušný registrující praktický lékař. Uchazeč dokládá také závěrečné vysvědčení z 9. ročníku ZŠ.

Vzdělání v tomto vzdělávacím programu je poskytováno za úplatu (dále jen školné). Úhrada školného se řídí platebním a stipendijním řádem školy platným pro příslušný školní rok. Pro školní rok 2015/2016 bylo školné stanoveno na 15000 Kč.

Kontakty – informace o studiu: Kontakty – informace o studiu:

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Moravská 3
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Moravská 3
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Mgr. Olga Kopřivová
T: 242 481 933
E: koprivovaolga@sps-dopravni.cz

Martina Kolmanová
T1: 724 895 040
E: kolmanova@sps-dopravni.cz