Nástavbový obor podnikání v denní i dálkové formě studia je určen všem, kteří si chtějí rozšířit již získané vzdělání v jakémkoli tříletém oboru středního vzdělání s výučním listem. Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolvent po ukončení studia nemusí zahájit podnikatelskou činnost; může se uplatnit na veškerých zaměstnaneckých pozicích, které vyžadují vzdělání s maturitní zkouškou nebo pokračovat studiem na VOŠ nebo VŠ.

Studium je se školným; 12 000 Kč/šk. rok; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M. Přihlíží se k zájmu o studium. Možnost konzultací k didaktickým testům.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Úředně ověřené závěrečné vysvědčení z posledního ročníku tříletého učebního oboru a úředně ověřený výuční list z jakéhokoli tříletého oboru středního vzdělání.
  • Podpis uchazeče.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná).
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z písemné, centrálně zadávané přijímací zkoušky z ČJ a M; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu.

60% výsledek písemné přijímací zkoušky; 40% ostatní předpoklady ke studiu.

Zápisový lístek: není požadován, žádáme však uchazeče, aby školu neprodleně informovali v případě, že se po přijetí ke studiu rozhodnou nestudovat v naší škole. Na takto uvolněná místa budou přijati další uchazeči.

Učební plán

Kód a název RVP: 64-41-L/51 Podnikání
Název ŠVP: Podnikání
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní nástavbové studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2011
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin

Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání

1. roč. 2. roč. x x
Český jazyk a literatura 3 4 x x 7
Cizí jazyk 4/4 4/4 x x 8
Občanská nauka 2 2 x x 4
Matematika 3 4 x x 7
Tělesná výchova 2/2 2/2 x x 4
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 x x 4
Ekonomika 3 4 x x 7
Daně 1 1 x x 2
Účetnictví 3 3 x x 6
Písemná komunikace 2/2 2/2 x x 4
Právo 2 2 x x 4
Marketing 2 - x x 2
Management - 2 x x 2
Psychologie 1 - x x 1
Praxe - 2/2 x x 2
Celkem 30 34 x x 64

Obory dálkové formy mají vyučovací hodiny předmětů rozloženy do tří let studia.