Obor v denní formě studia je vyučován v objektu školy Plzeňská 298/217 a, Praha 5 - Motol

Obor v dálkové formě studia je vyučován v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Nástavbový obor podnikání v denní i dálkové formě studia je určen všem, kteří si chtějí rozšířit již získané vzdělání v jakémkoli tříletém oboru středního vzdělání s výučním listem. Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolvent po ukončení studia nemusí zahájit podnikatelskou činnost; může se uplatnit na veškerých zaměstnaneckých pozicích, které vyžadují vzdělání s maturitní zkouškou nebo pokračovat studiem na VOŠ nebo VŠ.

Studium je se školným; 12 000 Kč/šk. rok.

Na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M. Přihlíží se k zájmu o studium. Možnost konzultací k didaktickým testům.Učební plán

Kód a název RVP:64-41-L/51 Podnikání
Název ŠVP:Podnikání
Délka a forma vzdělávání:2 roky, denní nástavbové studium
Platnost ŠVP od:1. září 2011
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodin

Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání

1. roč.2. roč.xx
Český jazyk a literatura34xx7
Cizí jazyk4/44/4xx8
Občanská nauka22xx4
Matematika34xx7
Tělesná výchova2/22/2xx4
Informační a komunikační technologie2/22/2xx4
Ekonomika34xx7
Daně11xx2
Účetnictví33xx6
Písemná komunikace2/22/2xx4
Právo22xx4
Marketing2-xx2
Management-2xx2
Psychologie1-xx1
Praxe-2/2xx2
Celkem3034xx64

Obory dálkové formy mají vyučovací hodiny předmětů rozloženy do tří let studia.

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • úředně ověřená kopie výučního listu, případně stávající školou vyplněná výroční vysvědčení za 1. a 2. ročník a pololeltí 3. ročníku
  • podpis uchazeče
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE