Zadejte hledané slovo

Poradenské pracoviště školy

Školního poradenské pracoviště (ŠPP), model poskytování poradenských služeb

Pracovníci ŠPP jsou rozděleni podle obsahu činnosti ve které poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům:

V obou budovách školy působí výchovní poradci, jejichž náplň práce je stanovena vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; vyhláškou č. 116/2011 Sb.;

Ve škole působí školní metodik prevence jehož standardní činnosti jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • primární prevenci sociálně patologických jevů,
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu,
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • péči o vzdělávání nadaných žáků,
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Příručka pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Sobotka Lukáš, Ing. 

Konzultační hodiny:

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

Metodik prevence

Novotný Filip, Mgr. 

Konzultační hodiny:

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

Poradce

Objekt školy Motol

Výchovná poradkyně objekt Motol

Mgr. Tereza Pekárková

Kancelář: budova A – 1. patro

Konzultační hodiny:

Pondělí 10:30-12:30 hod

Čtvrtek 12:00-14:00 hod

Termíny konzultací jsou možné i po vzájemné dohodě.

Školní psycholog

Mgr. Jiří Brouček

+420 773 767 957

Kancelář: budova  A - knihovna

Konzultační hodiny:

Pondělí 9:00-15:00

Objekt školy Moravská

Výchovná poradkyně

Ing. Marcela Homolková

Kancelář: 1. patro, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:

Úterý 13:00 - 14:00

Po dohodě je možná individuální konzultace i v jiném čase.

Školní psycholog

Mgr. Jiří Brouček

+420 773 767 957

Kancelář: 1. patro, hlavní schodiště

Konzultační hodiny:

Lichý týden:
Úterý: 9:00-15:00

Středa: 9:00-15:00

Čtvrtek: 9:00-15:00


Sudý týden:

Úterý: 10:00-15:00

Středa: 9:00-15:00

Kariérový poradce

Kouba Pavel, Mgr. 

Konzultační hodiny:

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.