Zadejte hledané slovo

23-43-L/51 Provozní technika

23-43-L/51 Provoz dopravních zařízení

Objekt vyučování:

Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady

Školné:

12 000 Kč/šk. rok

Dosažené vzdělání:
střední výučním listem

Délka studia:

2 roky v denní, 3 roky v dálkové formě studia

Počet přijímaných žáků:

15

Nástavbový obor Provoz dopravních zařízení (RVP Provozní technika) je určen všem, kteří mají zájem rozšířit získané vzdělání ve vybraných tříletých oborech s výučním listem o maturitní zkoušku.

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů. Školní vzdělávací program je zpracován s ohledem na potřeby zřizovatele Dopravního podniku hlavního města Prahy.

  • Pro uchazeče s ukončeným středním odborným vzděláním s výučním listem kategorie H. Obor není nástavbou pro nižší střední odborné vzdělání s výučním listem kategorie E.
  • úředně ověřená kopie výučního listu, případně stávající školou vyplněná výroční vysvědčení za 1. a 2. ročník a pololeltí 3. ročníku
  • podpis uchazeče
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem – testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení
  • MOŽNÁ NÁVAZNOST POUZE Z TĚCHTO OBORŮ