Zadejte hledané slovo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 24/25

Podmínky a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Forma, obsah a rozsah zkoušky je stanoven § 13 vyhlášky 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. uchazeči budou přijímáni dle stanovených kritérií pro jednotlivé obory a formy vzdělávání.

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S VÝUČNÍM LISTEM V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ (S MATURITOU V DENNÍ I DÁLKOVÉ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ FORMĚ, 3 roky studia)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (VE ZKRÁCENÉ FORMĚ, 1,5 let studia)
Zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč má na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školu. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis). Vždy doplňte přílohy!!!
 1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 2. Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

 • Přesný postup pro vyplnění přihlášky zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html
 • Systém vygeneruje osmimístné registrační číslo uchazeče, toto číslo bude uvedeno ve všech dokumentech týkajících se přijímacího řízení uchazeče. Pečlivě ho uschovejte.
 • Neshody mezi zákonnými zástupci budou řešeny jako doposud, tzn. správní řízení se přeruší a zákonní zástupci budou vyzváni k dohodě a doložení prohlášení o dohodě, v případě neshody situaci řeší soud. Systém bude také disponovat kontrolou (zobrazí notifikaci ředitelům škol), zda u uchazečů neexistuje podání více přihlášek než tři (SOŠ bez talentových zkoušek).
Rozdělení k jednotné přijímací zkoušce (JPZ)
 • Cermat 1. března 2024 určí, který uchazeč kde a kdy koná JPZ a předá tyto informace ředitelům středních škol.
 • Rozdělovat se bude primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.
Pozvánky
 • Ředitel školy stanoví minimálně 2 termíny konání školní přijímací zkoušky s tím, že minimálně 1 termín musí být v jiný den, než jsou termíny JPZ.
 • Ředitel střední školy může zadat termíny školních zkoušek konkrétním uchazečům v prostředí systému (s možností doplnění dalších informací), pokud ho bude využívat ke generování pozvánek.
 • Pozvánky k JPZ a školní přijímací zkoušce posílá ředitel školy, a to 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).
Průběh jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a školní přijímací zkoušky (ŠPZ)

Řádné termíny přijímací zkoušky (JPZ) 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby

Řádné termíny přijímací zkoušky (ŠPZ) od 15. března do 23. dubna 2024 – platí jak pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, tak i pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky, tj. s výučním listem.

Náhradní termíny JPZ 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání

Náhradní termíny ŠPZ od 24. dubna do 5. května 2024 – platí jak pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, tak i pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky

Stanovení pořadí uchazečů

pořadí uchazečů se stanoví až po náhradním termínu

 • CZVV do systému vloží 6. května 2024 výsledky JPZ a střední školy si je stáhnou.
 • Střední školy na základě výsledků JPZ, školní přijímací zkoušky a dalších kritérií stanoví jednoznačné pořadí uchazečů.
 • 7. května 2024 ředitel školy vyplní údaje o pořadí uchazečů do systému. Pořadí musí být unikátní – nesmí být dva uchazeči na stejném místě. Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, mají uveden příznak „nesplnil kritéria“ a pořadí nemají vyplněno.
 • 8. května 2024 systém rozdělí uchazeče do oborů podle jimi zvolené priority a zašle řediteli střední školy prostřednictvím systému informací o stavu „přijetí/nepřijetí“ včetně důvodu nepřijetí (zda byl přijat do jiného oboru nebo z kapacitních důvodů).
 • 9. května 2024 ředitel školy provede verifikaci, v případě nesrovnalostí komunikuje s CZVV.
 • 15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.
 • Zápisové lístky se nepoužívají.
 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
 • Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku, a to nejdříve po uzavření verifikace.
 • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech./li>