Zadejte hledané slovo

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

 V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s., vyhlašuje

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 do 1. ročníků

  • tříletých oborů s výučním listem,
  • čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou,
  • nástavbových oborů
  • oborů dálkového a dálkového zkráceného studia

Dle § 60 odst. 2 školského zákona nejpozději do 31. ledna 2022 stanoví jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění:

Ředitel školy dále stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří splnili podmínky zdravotní způsobilosti a další podmínky pro přijetí.

K nástavbovému studiu budou přijati uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem, a kteří se jím prokáží nejpozději v den nástupu ke studiu.


Přihlášku na naší školu můžete do 1. března 2022 podat následujícím způsobem:
– osobně na studijním oddělení, podatelnu či sekretariát budov školy Motol či Moravská
– písemně na přední adresu školy Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5
– datovou schránkou (zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče) a to pouze autorizovanou konverzí dokumentů