Automechanik v dálkové formě

Icon page

Obor je vyučován v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Studium je určeno dospělým uchazečům, kteří mají ukončené základní vzdělání a případně nedokončený jakýkoli typ středoškolského studia, nový vzdělávací program, který je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP). 

Tento typ vzdělávání dospělých plní funkci kvalifikační, kdy jde o vzdělávání určené k dodatečnému získání kvalifikace, či o zvyšování kvalifikační úrovně v oboru, případně o rekvalifikaci.

Studium je organizováno v dálkové formě studia s trváním 3 roky.

  • Teoretická výuka je organizována v budově školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady, odborný výcvik a odborná praxe probíhají na pracovištích školy a celková hodinová dotace činí za celou dobu studia 620 hodin.
  • Teoretická výuka probíhá v budově školy jeden den v týdnu zpravidla od 13:10 hod., odborný výcvik na pracovišti zpravidla od 14:00 hodin. Teoretická výuka se dle rozvrhu střídá s odborným výcvikem.
  • Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy jako splněné, pokud žák pracuje v oboru.
  • Předmět Řízení motorových vozidel pro dálkové studium škola nezajišťuje. Vzhledem k věku žáků, se předpokládá oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B a C. V případě potřeby, může škola zajistit vykonání kurzu u smluvní autoškoly.
  • Studium je ukončené závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

 

Školné je stanoveno ve výši 15 000 Kč/Šk. rok.

  

Učební plán

Kód a název RVP:2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Název ŠVP:Automechanik
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od:1. září 2008
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.
Český jazyk a literatura1,51,525
Cizí jazyk (Aj, Nj)2226
Občanská nauka1113
Fyzika21,5-3,5
Chemie - Ekologie1,5--1,5
Matematika2215
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika--22
Strojnictví1--1
Technické kreslení1--1
Elektrotechnika-213
Automobily1,52,52,56,5
Opravárenství a diagnostika2338
Řízení motorových vozidel--11
Celkem hodin teoretické výuky17,517,517,552,5
Odborný výcvik1517,517,550
Součet celkem32,53535102,5

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti zvoleného oboru s aktuálním datem
  • úředně ověřená kopie vysvědčení ze závěrečného ročníku ZŠ
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE