Zadejte hledané slovo

Přijímací řízení na maturitní obory

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří splnili podmínky zdravotní způsobilosti a další podmínky pro přijetí.

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/22 do čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou
budou mít v SPŠD, a.s.

formu jednotné přijímací zkoušky.

Zkouška je centrálně zadávána i hodnocena organizací Cermat. Je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a její aplikace, vše v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Kompletní informace o jednotných zkouškách včetně ilustračních testů najdete na prijimacky.cermat.cz

Ředitel SPŠD, a.s. dále v souladu s vydaným
Opatřením obecné povahy MŠMT

ze dne 5. 1. 2021 rozhodl,

že pokud počet přijatých přihlášek na obor, na který se koná jednotná zkouška,
bude nižší, než je vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů,
může nejpozději do 8. 3. 2021
rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení – do 1. března 2021

Jednotnou přijímací zkoušku může každý uchazeč konat ve dvou termínech,
a to i když druhou přihlášku podá na školu, která jednotnou zkoušku nekoná.
V tomto případě bude obě přijímací zkoušky konat v SPŠD, a.s.,
přičemž do výsledků přijímacího řízení se započítává vždy jen lepší výsledek.

První řádný termín pro konání jednotné přijímací zkoušky3. května 2021
Druhý řádný termín pro konání jednotné přijímací zkoušky4. května 2021

První náhradní termín: 2. června 2021
Druhý náhradní termín: 3. června 2021

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním,
a to 19. května 2021 od 8:30 do 12 hodin.

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou – 19. května 2021 v odpoledních hodinách.

Mezní termín pro odevzdání zápisového lístku, pokud chcete studovat v SPŠD, a.s. – 1. června 2021.

Nejpozději do 1. března odevzdat přihlášku ke studiu:

  • osobně na studijní oddělení, podatelnu či sekretariáty budov školy
  • písemně na úřední adresu školy Plzeňská 298/217 a, 150 00 Praha 5
  • datovou schránkou, pokud je zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče.

Uchazečům o studium (zákonným zástupcům) bude na adresu uvedenou v přihlášce zaslána pozvánka ke zkoušce s dalšími informacemi a oznámeno registrační číslo, pod kterým uchazeč celé přijímací řízení absolvuje.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to 19. května 2021 od 8:30 do 12 hodin.

19. května 2021 (v odpoledních hodinách) budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení:

  • zasláním sms zprávy uchazečům i jejich zákonným zástupcům
  • zveřejněním na webu pod přiděleným registračním číslem
  • na úředních deskách obou objektů školy (Moravská, Motol)


Škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou jen rozhodnutí nepřijatým uchazečům!

Jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení

byl přijat

Pozor! Oznámením o přijetí ještě přijímací řízení nekončí!

Ode dne zveřejnění výsledků PŘ běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. Konkrétně lhůta běží od 19. května a mezní termín pro odevzdání letos připadá na 1. června.

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.

Teprve odevzdáním zápisového lístku si můžete být jist(a), že pro vás přijímací řízení do SPŠD, a.s. skončilo a my vás ujišťujeme, že se na vás v září již teď těšíme!

nebyl přijat

Nedostal jsi se na vysněnou školu hned napoprvé? Nevěš hlavu!

Ještě existují další možnosti.

Tato sekce bude doplněna až podle průběžně vydávaných metodických pokynů MŠMT ke způsobu podání odvolání.