Zadejte hledané slovo

Přijímací řízení na maturitní obory

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří splnili podmínky zdravotní způsobilosti a další podmínky pro přijetí.

Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 % a zbylých 40 % tvoří průměr klasifikace posledních dvou ročníků základní školy.

Jednotnou přijímací zkoušku může každý uchazeč konat ve dvou termínech,  přičemž do výsledků přijímacího řízení se započítává vždy lepší výsledek. Zkouška je centrálně zadávána i hodnocena organizací Cermat. Je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a její aplikace, vše v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Kompletní informace o jednotných zkouškách včetně ilustračních testů najdete na přijímačky.cermat.cz

Důležité termíny: 

Termín pro odevzdání přihlášek: do 1. března 2023
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 13. dubna 2023
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 14. dubna 2023
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín bude uchazečům včas oznámen.

odevzdání zápisového lístku: 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí

Průběh přijímacího řízení:

nejpozději do 1. března 2023 odevzdat přihlášku

 • osobně na studijním oddělení, podatelnu či sekretariát budov školy
 • písemně na přední adresu školy Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5
 • datovou schránkou (zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče) a pouze autorizovanou konverzí dokumentů

pozvánka k přijímacímu řízení
Uchazečům o studium (zákonným zástupcům) bude na adresu uvedenou v přihlášce zaslána pozvánka ke zkoušce s dalšími informacemi a oznámeno registrační číslo, pod kterým uchazeč celé přijímací řízení absolvuje.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín bude uchazečům včas oznámen

oznámení výsledků přijímacího řízení – termín bude včas zveřejněn

 • zasláním SMS zprávy uchazečům i jejich zákonným zástupcům 
 • zveřejněním na webu školy (www.sps-dopravni.cz) pod přiděleným registračním číslem
 • na úředních deskách obou objektů školy ( Moravská, Motol)

škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou

POUZE ROZHODNUTÍ NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM!

jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení BYL / NEBYL přijat?

BYL JSEM PŘIJAT: mám 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí na odevzdání zápisového lístku
NEBYL JSEM PŘIJAT: můžu vyčkat na 2. kolo přijímacího řízení či kontaktovat studijní oddělení 

Nejvyšší počty přijímaných uchazečů

Přijímací zkoušky ve školním roce 2022/23 do čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou mají formu

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Jednotnou přijímací zkoušku může každý uchazeč konat ve dvou termínech,  přičemž do výsledků přijímacího řízení se započítává vždy lepší výsledek. Zkouška je centrálně zadávána i hodnocena organizací Cermat. Je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a její aplikace, vše v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Kompletní informace o jednotných zkouškách včetně ilustračních testů najdete na přijímačky.cermat.cz

Dle § 60 odst. 2 školského zákona nejpozději do 31. ledna 2022 stanoví jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění:

KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ ZAKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Termín pro odevzdání přihlášek: do 1. března 2023
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 13. dubna 2023
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 14. dubna 2023
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín bude uchazečům včas oznámen.

odevzdání zápisového lístku: 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí

Nejpozději do 1. března 2023 odevzdat přihlášku ke studiu:

 • osobně na studijní oddělení, podatelnu či sekretariáty budov školy
 • písemně na úřední adresu školy Plzeňská 298/217 a, 150 00 Praha 5
 • datovou schránkou, pokud je zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče.

Uchazečům o studium (zákonným zástupcům) bude na adresu uvedenou v přihlášce zaslána pozvánka ke zkoušce s dalšími informacemi a oznámeno registrační číslo, pod kterým uchazeč celé přijímací řízení absolvuje.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to termín bude včas oznámen.

Ke konci měsíci dubna (bude upřesněno) budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení:

 • zasláním sms zprávy uchazečům i jejich zákonným zástupcům
 • zveřejněním na webu pod přiděleným registračním číslem
 • na úředních deskách obou objektů školy (Moravská, Motol)


Škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou jen rozhodnutí nepřijatým uchazečům!

Jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení

byl přijat

Pozor! Oznámením o přijetí ještě přijímací řízení nekončí!

Ode dne zveřejnění výsledků PŘ běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů.

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.

Teprve odevzdáním zápisového lístku si můžete být jist(a), že pro vás přijímací řízení do SPŠD, a.s. skončilo a my vás ujišťujeme, že se na vás v září již teď těšíme!

nebyl přijat

Nedostal jsi se na vysněnou školu hned napoprvé? Nevěš hlavu!

Ještě existují další možnosti.

Tato sekce bude doplněna až podle průběžně vydávaných metodických pokynů MŠMT ke způsobu podání odvolání.