Zadejte hledané slovo

Příjímací řízení pro obory s výučním listem

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří splnili podmínky zdravotní způsobilosti a další podmínky pro přijetí.

Přijímací zkoušky se na tyto obory nekonají.

Přijímací zkoušky se na tyto obory nekonají.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení – do 1. března 2021

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oborů s výučním listem – 19. května 2021.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to 19. května 2021 od 8:30 do 12 hodin.

Mezní termín pro odevzdání zápisového lístku, pokud chcete studovat v SPŠD, a.s. – 1. června 2021.

Nejpozději do 1. března odevzdat přihlášku ke studiu:

  • osobně na studijní oddělení, podatelnu či sekretariáty budov školy
  • písemně na úřední adresu školy Plzeňská 298/217 a, 150 00 Praha 5
  • datovou schránkou, pokud je zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče.

Zákonným zástupcům uchazečů budou na adresu uvedenou v přihlášce zaslány podrobné informace o dalším průběhu přijímacího řízení včetně registračního čísla uchazeče, pod kterým celé přijímací řízení absolvuje.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to 19. května 2021 od 8:30 do 12 hodin.

19. května 2021 odpoledne budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení:

  • zasláním sms zprávy uchazečům i jejich zákonným zástupcům
  • zveřejněním na webu pod přiděleným registračním číslem
  • na úředních deskách obou objektů školy (Moravská, Motol)


Škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou jen rozhodnutí nepřijatým uchazečům!

Jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení

byl přijat

Pozor! Oznámením o přijetí ještě přijímací řízení nekončí!

Ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. Konkrétně lhůta běží od 19. května 2021 a mezní termín pro odevzdání letos připadá na 1. června.

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.

Teprve odevzdáním zápisového lístku si můžete být jist(a), že pro vás přijímací řízení do SPŠD, a.s. skončilo a my vás ujišťujeme, že se na vás již teď těšíme!

nebyl přijat

Nedostal jsi se na vysněnou školu hned napoprvé? Nevěš hlavu!

Ještě existují další možnosti.

Tato sekce bude doplněna až podle průběžně vydávaných metodických pokynů MŠMT ke způsobu podání odvolání.