Zadejte hledané slovo

Příjímací řízení pro obory s výučním listem

Odevzdání přihlášky: do 1. března 2023

Nejvyšší počty přijímaných uchazečů

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří splnili podmínky zdravotní způsobilosti a další podmínky pro přijetí.
Přijímací zkoušky se na tyto obory nekonají.

Přijímací zkoušky se na tyto obory nekonají.

Dle § 60 odst. 2 školského zákona nejpozději do 31. ledna 2023 stanoví jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění:

KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ S VÝUČNÍM LISTEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení – do 1. března 2023

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oborů s výučním listem – bude zveřejněno.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, termín bude zveřejněn.

Termín pro odevzdání zápisového lístku, pokud chcete studovat v SPŠD, a.s. – 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí.

Nejpozději do 1. března odevzdat přihlášku ke studiu:

  • osobně na studijní oddělení, podatelnu či sekretariáty budov školy
  • písemně na úřední adresu školy Plzeňská 298/217 a, 150 00 Praha 5
  • datovou schránkou (zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče) a pouze autorizovanou konverzí dokumentů

Zákonným zástupcům uchazečů budou na adresu uvedenou v přihlášce zaslány podrobné informace o dalším průběhu přijímacího řízení včetně registračního čísla uchazeče, pod kterým celé přijímací řízení absolvuje.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín bude včas oznámen.

výsledky přijímacího řízení:

  • zasláním sms zprávy uchazečům i jejich zákonným zástupcům
  • zveřejněním na webu pod přiděleným registračním číslem
  • na úředních deskách obou objektů školy (Moravská, Motol)


Škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou jen rozhodnutí nepřijatým uchazečům!

Jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení

byl přijat

Pozor! Oznámením o přijetí ještě přijímací řízení nekončí!

Ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů.

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.

Teprve odevzdáním zápisového lístku si můžete být jist(a), že pro vás přijímací řízení do SPŠD, a.s. skončilo a my vás ujišťujeme, že se na vás již teď těšíme!

nebyl přijat

Dostal jsi sms zprávu a na webu sis ověřil, že jsi nebyl přijat? Nezoufej! Nic není ztraceno. Máš hned několik možností, jak situaci dále řešit:

  • Přijatí uchazeči teď mají do 6. 5. 2022 čas na odevzdání zápisového lístku. Někteří se rozhodnou pro jinou školu, a tak se hranice úspěšnosti přijetí uchazečů bude posouvat směrem dolů. Třeba se stane, že se k nám na školu nakonec dostaneš hned v 1. kole J!
  • Do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí se můžeš odvolat. Odvolání můžeš odeslat poštou nebo přinést osobně do kanceláře studijního oddělení Moravská 3. Vzor odvolání najdeš Podávat odvolání má smysl, pokud jsi v žebříčku skončil blízko hranice úspěšnosti a je tedy vysoká pravděpodobnost přijetí na základě autoremedury (tedy změny rozhodnutí na základě uvolnění kapacity)
  • Po 6. 5. 2022 sleduj naše stránky, zda se otevře 2. kolo pro tvůj obor, kde se případně dozvíš více informací.

Určitě také můžeš kontaktovat naše studijní oddělení a o dalším postupu se poradit.