Výchovní poradci

SPŠD Praha icon

Náplň práce výchovného poradenství, školního metodika prevence a speciálního pedagoga vychází z vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a je rozpracována v následujících materiálech:

  • roční plán výchovného poradce, školního metodika prevence, školního speciálního pedagoga
  • metodické činnosti výchovného poradce, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga
  • preventivní program školy

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené na:

  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • primární prevenci sociálně patologických jevů,
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu,
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • péči o vzdělávání nadaných žáků,
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.


Příručka OMI

 

Výchovné poradkyně a školní metodik prevence

Mgr. Jaroslava Apeltauerová
apeltauerova(na)sps-dopravni(tecka)cz

tel: 242 481 955

mob: 721 306 615

Kancelář v 1.patře, hlavní schodiště

Konzultační hodiny pro objekt Moravská: 

Sudé pondělí 9:40 - 12:15 hodin

Sudé úterý 10:40 - 12:15 hodin

Liché úterý 11:30 - 13:00 hodin

Lichý čtvrtek 12:30 - 14:45 hodin

Po dohodě je možná individuální konzultace i v jiném čase.

Konzultační hodiny pro objekt Motol

Kancelář: budova A – 1. patro

Středa sudý týden 11:00 h – 14:00 h

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

 

Mgr. Tereza Pekárková

pekarkova(na)sps-dopravni(tecka)cz

mob: 770 118 189

Konzultační hodiny pro objekt Motol

Kancelář: budova A – 1. patro

Středa 11:00 h – 14:00 h

Termíny konzultací jsou možné i po vzájemné dohodě.


Kariérový poradce budova školy Motol

Ing. Lukáš Sobotka

sobotka(na)sps-dopravni(tecka)cz

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.

 

Speciální pedagog

Mgr. Hraško Petr

hrasko(na)sps-dopravni(tecka)cz

tel: 242 481 974

Kancelář v pavilonu B

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě

 

 

                                                  

 

 

 

Školní psycholog 

Mgr. Jiří Brouček

broucek(na)sps-dopravni(tecka)cz

mob: 773 767 957

Konzultační hodiny pro objekt Moravská:

Kancelář v 1. patře, hlavní schodiště

lichý týden:
Úterý: 9:00 - 15:00
Středa: 9:00 - 15:00
Čtvrtek: 9:00 - 15:00

sudý týden:
Úterý: 9:00 - 15:00
Středa: 9:00 - 15:00

Konzultační hodiny pro objekt Motol

kancelář: budova  A -  knihovna

Pondělí 9:00 - 15:00 hod.   

 

 

Kariérový poradce budova školy Moravská

Ing. Věra Nejedlá

nejedla(na)sps-dopravni(tecka)cz

Termíny konzultací jsou možné po vzájemné dohodě.