18-20-M/01 Informační technologie

Icon page

Obor je vyučován v objektu školy  Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol

Informační technologie hýbou světem, a pokud okouzlily i tebe, proč je nestudovat právě v naší škole? Nabízíme ti velice zajímavý studijní obor Informační technologie/Aplikace, grafika a webdesign, kde budou pro Tebe v úvodu studia klíčovými předměty Programové vybavení, Programování, Hardware, Základy elektrotechniky, ve vyšších ročnících pak Operační systémy, Datové sítě, Databázové systémy, CAD systémy a atraktivní předměty Webdesign a Grafická tvorba. Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole. V rámci výuky je možné navíc využít účasti na kurzech Oracle, MSDN AA.

Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění při programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; při instalaci a správě aplikačního software a operačních systémů, při návrzích a administraci počítačových sítí nebo při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství.

Studium je bez školného.

Na obor se konají přijímací zkoušky centrálně zadávané CERMAT z Českého jazyka a Matematiky. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

 
 
 
IT.jpg

Učební plán

Kód a název RVP:18-20-M/01 Informační technologie
Název ŠVP:Informační technologie, Aplikace, grafika a webdesign
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní studium v objektu Motol
Platnost ŠVP od:1. září 2008
Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk3/33/33/33/312
Občanská naukaـ1124
Dějepis1ـــ1
Fyzika22ــ4
Chemie1ـــ1
Ekologieـ1ــ1
Matematika444416
Tělesná výchova2/22/22/22/28
Ekonomikaــ123
Hardware21ــ3
Operační systémyــ2/22/24
Programové vybavení3/33/32/2ـ8
Datové sítěـ2226
Programování2/22/22/22/28
Algoritmizace1/1ـــ1
Elektronická korespondence2/2ـــ2
Číslicová technika1ـــ1
Základy elektrotechniky2   2
Základy technického kreslení1/1ـــ1
CAD systémyـ2/22/2ـ4
Databázové systémyـ2/22/22/26
Webdesignــ2/22/24
Grafická tvotbaـ2/22/21/15
Seminář k maturitní zkoušceـــ22
Praxe2/23/32/22/29
Celkem31343330128

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke zvolenému oboru s aktuálním datem
  • podpis uchazeče a zákonného zástupce
  • úředně ověřená kopie vysědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ / základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky)
  • uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální posudek školského poradenského zařízení a žádost o uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky (originál/úředně ověřená kopie NUTNOSTÍ) +informamovaný souhlas
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE