18-20-M/01 Informační technologie

Icon page

Aplikace, grafika a webdesign

Informační technologie hýbou světem, a pokud okouzlily i Tebe, proč je nestudovat právě v naší škole? Nabízíme Ti velice zajímavý studijní obor Informační technologie/Aplikace, grafika a webdesign, kde budou pro Tebe v úvodu studia klíčovými předměty Programové vybavení, Programování, Hardware, Základy elektrotechniky, ve vyšších ročnících pak Operační systémy, Datové sítě, Databázové systémy, CAD systémy a atraktivní předměty Webdesign a Grafická tvorba. Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole. V rámci výuky je možné navíc využít účasti na kurzech Oracle, MSDN AA.

Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění při programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; při instalaci a správě aplikačního software a operačních systémů, při návrzích a administraci počítačových sítí nebo při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství.

Studium je bez školného; na obor se konají přijímací zkoušky centrálně zadávané CERMAT z Českého jazyka a Matematiky. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná).
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z písemné, centrálně zadávané přijímací zkoušky z ČJ a M; z klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, klasifikace z profilových předmětů; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

60% výsledek písemné přijímací zkoušky; 35 % klasifikace ze ZŠ; 5% zájem a předpoklady ke studiu.

Ke studiu oboru s maturitní zkouškou nebudou přijati uchazeči, kteří byli v 8. ročníku nebo v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia v jakémkoli předmětu hodnoceni nedostatečnou.

Zápisový lístek:

Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 18-20-M/01 Informační technologie
Název ŠVP: Informační technologie, Aplikace, grafika a webdesign
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2008
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Občanská nauka ـ 1 1 2 4
Dějepis 1 ـ ـ ـ 1
Fyzika 2 2 ـ ـ 4
Chemie 1 ـ ـ ـ 1
Ekologie ـ 1 ـ ـ 1
Matematika 4 4 4 4 16
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Ekonomika ـ ـ 1 2 3
Hardware 2 1 ـ ـ 3
Operační systémy ـ ـ 2/2 2/2 4
Programové vybavení 3/3 3/3 2/2 ـ 8
Datové sítě ـ 2 2 2 6
Programování 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Algoritmizace 1/1 ـ ـ ـ 1
Elektronická korespondence 2/2 ـ ـ ـ 2
Číslicová technika 1 ـ ـ ـ 1
Základy elektrotechniky 2       2
Základy technického kreslení 1/1 ـ ـ ـ 1
CAD systémy ـ 2/2 2/2 ـ 4
Databázové systémy ـ 2/2 2/2 2/2 6
Webdesign ـ ـ 2/2 2/2 4
Grafická tvotba ـ 2/2 2/2 1/1 5
Seminář k maturitní zkoušce ـ ـ ـ 2 2
Praxe 2/2 3/3 2/2 2/2 9
Celkem 31 34 33 30 128