26-41-L/01 Informační a zabezpečovací systémy

Icon page

Informační a zabezpečovací systémy (Mechanik elektrotechnik)

V době, kdy je i topinkovač řízen elektronicky, Ti studium oboru Informační a zabezpečovací systémy nabídne maximum možností k uplatnění. Naučíš se zvládnout návrhy, montáž i uvádění zařízení do provozu, diagnostiku, testování a servis produktů firem v oblasti bezpečnosti a řízení. Při studiu se setkáš například s předměty Základy elektrotechniky, Elektrotechnika, Automatizace řízení budov, atp. Uplatnění po maturitě můžeš najít nejen v oblasti dopravy, ale také v malých nebo větších podnicích změřených na systémy ochrany objektů nebo můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Bonusy k výuce: zkouška § 5 vyhl. 50/1978 Sb., která se stává stále častěji jedním z kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů při výběru zaměstnanců, možnost řidičského průkazu skupiny B.

Studium je bez školného; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M, profilové předměty: matematika, fyzika. Doporučený průměr ze ZŠ je 1,9.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná).
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z písemné, centrálně zadávané přijímací zkoušky z ČJ a M; z klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, klasifikace z profilových předmětů; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

60% výsledek písemné přijímací zkoušky; 35 % klasifikace ze ZŠ; 5% zájem a předpoklady ke studiu.

Ke studiu oboru s maturitní zkouškou nebudou přijati uchazeči, kteří byli v 8. ročníku nebo v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia v jakémkoli předmětu hodnoceni nedostatečnou.

Zápisový lístek:

Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.
Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Název ŠVP: Informační a zabezpečovací systémy
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2017
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Občanská nauka 2 2 - - 4
Dějepis 1 - - - 1
Fyzika 1 1 1 2 5
Chemie a ekologie - 1 - - 1
Matematika 4 3 3 5 15
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Ekonomika - - - 3 3
Inf. a komunikač. technologie 2/2 2/2 1/1 1/1 6
Základy zabezpečovacích systémů 5/2 1 - - 6
Materiály a technologie 1 - - - 1
Elektronika 3 4 2 - 9
Automatizace - - 1 - 1
Číslicová technika - 4 - - 4
Elektrická měření - 2/1 3/1 2/1 7
Technická dokumentace 2 - - - 2
Počítačové sítě a síťová zařízení - - - 4 4
Programování - - - 2/2 2
Zabezpečovací systémy - - - 3 3
Odborný výcvik 6 7 14 7 34
Součet celkem 35 35 35 35 140