Obor je vyučován v objetku školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Nástavbový obor v denní formě studia je určen všem, kteří si chtějí rozšířit již získané vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem Aranžér a navázat na svoje znalosti z předmětů, které se věnují reklamě a propagaci. Budete se ve větším rozsahu věnovat tvorbě propagačních materiálů, naučíte se připravovat propagační akce, seznámíte se se základy designu a výstavnictví. Během studia se budete věnovat také ekonomickým předmětům a jazyku, které ke studiu oborů zakončených maturitní zkouškou patří. Po ukončení studia, budete připraveni na práci v reklamní a propagační sféře, v obchodní nebo podnikatelské oblasti nebo se můžete rozhodnout pro studium na vysoké škole.

Studium je se školným 12 000 Kč/šk. rok

Na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M. Přihlíží se k zájmu o studium. Možnost konzultací k didaktickým testům.

 
 
Propagace-3-1-of-1-.jpg-846x451-26x40

Učební plán

Kód a název RVP:66-42-L/51 Propagace
Název ŠVP:Propagace
Délka a forma vzdělávání:2 roky, denní
Platnost ŠVP od:1. září 2012
Vyučovací předmětPočet vyučovacích hodinPočet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč.2. roč.xx
Český jazyk a literatura34xx7
Cizí jazyk44xx8
Základy společenských věd12xx3
Dějepis12xx3
Ekonomika11xx2
Matematika2xxx2
Informační a komunikační technologie22xx4
Tělesná výchova22xx4
Dějiny umění22xx4
Typografie22xx4
Odborné kreslení2xxx2
Propagace12xx3
Marketing12xx3
Počítačová grafika34xx7
Grafický design22xx4
Materiály a technologie11xx2
Aranžování a výstavnictví32xx5
Celkem3334xx67

Přihláška a kritéria pro přijetí

  • úředně ověřená kopie výučního listu, případně stávající školou vyplněná výroční vysvědčení za 1. a 2. ročník a pololeltí 3. ročníku
  • podpis uchazeče
  • cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (cizinci kteří nekonají zkoušky z ČJ bude znalost uchazeče ověřena rozhovorem - testem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně)
  • uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení
  • KRITÉRIA KE STAŽENÍ ZDE
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE