Nástavbový obor v denní formě studia je určen všem, kteří si chtějí rozšířit již získané vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem Aranžér a navázat na svoje znalosti z předmětů, které se věnují reklamě a propagaci. Budete se ve větším rozsahu věnovat tvorbě propagačních materiálů, naučíte se připravovat propagační akce, seznámíte se se základy designu a výstavnictví. Během studia se budete věnovat také ekonomickým předmětům a jazyku, které ke studiu oborů zakončených maturitní zkouškou patří. Po ukončení studia, budete připraveni na práci v reklamní a propagační sféře, v obchodní nebo podnikatelské oblasti nebo se můžete rozhodnout pro studium na vysoké škole.

Studium je se školným 12 000 Kč/šk. rok; na obor se konají v 1. kole jednotně zadávané přijímací zkoušky CERMAT z ČJ a M. Přihlíží se k zájmu o studium. Možnost konzultací k didaktickým testům.

Přijímací řízení

Povinné přílohy přihlášky:

  • Úředně ověřené závěrečné vysvědčení z posledního ročníku tříletého učebního oboru a úředně ověřený výuční list z jakéhokoli tříletého oboru středního vzdělání.
  • Podpis uchazeče.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná).
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami, budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z písemné, centrálně zadávané přijímací zkoušky z ČJ a M; případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu.

60% výsledek písemné přijímací zkoušky; 40% ostatní předpoklady ke studiu.

Zápisový lístek: není požadován, žádáme však uchazeče, aby školu neprodleně informovali v případě, že se po přijetí ke studiu rozhodnou nestudovat v naší škole. Na takto uvolněná místa budou přijati další uchazeči.

Učební plán

Kód a název RVP: 66-42-L/51 Propagace
Název ŠVP: Propagace
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní
Platnost ŠVP od: 1. září 2012
Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. x x
Český jazyk a literatura 3 4 x x 7
Cizí jazyk 4 4 x x 8
Základy společenských věd 1 2 x x 3
Dějepis 1 2 x x 3
Ekonomika 1 1 x x 2
Matematika 2 x x x 2
Informační a komunikační technologie 2 2 x x 4
Tělesná výchova 2 2 x x 4
Dějiny umění 2 2 x x 4
Typografie 2 2 x x 4
Odborné kreslení 2 x x x 2
Propagace 1 2 x x 3
Marketing 1 2 x x 3
Počítačová grafika 3 4 x x 7
Grafický design 2 2 x x 4
Materiály a technologie 1 1 x x 2
Aranžování a výstavnictví 3 2 x x 5
Celkem 33 34 x x 67