Autoelektrikář

SPŠD Praha icon

Autoelektrikář 2657H/01

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.; Plzeňská 298/217a, Praha 5 - Motol
Adresa výuky: Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Pokud se zajímáš o motorová vozidla a jejich vybavení moderní elektronikou, je to obor vhodný právě pro Tebe. Připravíme Tě po odborné stránce v oblastech elektrotechniky a elektroniky motorových vozidel. Seznámíš se s konstrukcí vozidel s jejich opravou a diagnostikou.

Bonusy k výuce: řidičský průkaz skupiny B a C a zkouška z vyhlášky 50/1978 Sb., §5. V posledním ročníku můžeš praxi vykonávat v servisu nebo v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy v rámci motivačního programu. Absolventský program DPP ti následně umožní získat až dvouletou pracovní smlouvu na pracovišti Dopravního podniku. Dále se můžeš ve 3. ročníku zařadit do stipendijního programu. Jako úspěšný absolvent oboru najdeš uplatnění v autoservisech nebo v dílnách Dopravního podniku hl. města Prahy. Když se rozhodneš pokračovat ve studiu, můžeš na naší škole studovat dvouletý nástavbový obor s maturitou – Podnikání.

Studium je bez školného, na obor se přijímací zkoušky nekonají.
Doporučený průměr ze ZŠ je 2,2-2,4.
Informace o studiu: www.sps-dopravni.cz; info@sps-dopravni.cz;
242 481 933 nebo 934; studijní oddělení Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, 2. patro.

Teoretická výuka probíhá v objektu školy Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady

Povinné přílohy přihlášky:

  • Základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru.
  • Podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  • Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR).
  • Termín pro odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. března (osobně, poštou, elektronická forma podání přihlášky není přípustná). V případě vyhlášení 2. kola přijímacího řízení budou tyto termíny upřesněny na www.sps-dopravni.cz.
  • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí:

Uchazeči ze ZŠ budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě klasifikace obou pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku, případně na základě výsledku ústního pohovoru, do naplnění kapacity 1. ročníku zvoleného oboru. Přihlíží se také k zájmu a předpokladům ke studiu, např.: doložení motivačního dopisu, účast v soutěžích, školních i mimoškolních aktivitách.

Zápisový lístek: Ode dne převzetí rozhodnutí (popř. ode dne, od kterého je nevyzvednuté rozhodnutí považováno za doručené) běží lhůta pro podání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala.

Na uvolněná místa může pak ředitel SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Učební plán

Kód a název RVP: 2657H/01 Autoelektrikář
Název ŠVP: Autoelektrikář
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP od: 1. září 2019
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin Počet týdenních
vyučovacích hodin
za celou dobu
vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk (Aj) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Chemie - Ekologie 1,5 - - 1,5
Matematika 2 2 1 5
Fyzika 2 1,5 - 3,5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Základy elektrotechniky 4 - - 4
Elektronika - 1 2 3
Automobily 1 2 1 4
Opravárenství a diagnostika 1 2 1 4
Elektropříslušenství - 2 1 3
Elektrická měření - - 1 1
Řízení motorových vozidel - - 1 1
Celkem hodin teoretické výuky 18 17 17 52
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Součet celkem 33 34,5 34,5 102