O nás

SPŠD Praha icon

Vize školy

Absolventi Střední průmyslové školy dopravní jsou absolventy s odbornými i všeobecnými znalostmi, schopní uplatnit se v preferovaných technických pozicích zřizovatele, tedy Dopravního podniku hl. m. Prahy, ale také na trhu práce v České republice dle odborné orientace úspěšně ukončeného studijního programu. Mají zájem dále se vzdělávat a rozšiřovat si kvalifikaci.

Dílčí cíle rozvoje školy

Poskytovat žákům všech forem vzdělávání všeobecné a odborné na takové úrovni, která jim umožní dobré uplatnění ve zvoleném oboru a ideálně v oborech, které preferuje zřizovatel.

Souběžně se sekundárním vzděláváním žáků poskytovat v rámci celoživotního vzdělávání další vzdělávání dospělých v různých formách: nástavbové, zkrácené, kombinované, distanční studium. Dále rekvalifikační a specializační kurzy, kurzy a zkoušky ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v souladu se zák. 179/2006 Sb.

Vytvářet dlouhodobě takové vzdělávací prostředí, které bude přispívat k dobré pověsti školy na veřejnosti, poskytovat dobré reference.

Zajistit konkurenceschopnost mezi odbornými školami.

 

Střední průmyslová škola dopravní,a .s. je v současnosti střední škola s nejširší nabídkou technických oborů - od Automechanika, Karosáře a Lakýrníka po Informační technologie a Ekonomiku městské dopravy v denní formě. Absolventi oborů s výučním listem mohou pokračovat ve studiu v nástavbových oborech Podnikání a Provoz dopravních zařízení, jak v denní, tak v dálkové formě. Pro uchazeče, kteří již mají ukončenu některou z forem studia středního nebo VŠ vzdělání nabízíme zkrácené studium oborů Elektrikář nebo Automechanik.

Škola byla založena před 65. lety a výuka technických oborů je založena především na dlouhodobé tradici. Na tradiční vzdělávání navazujeme moderními výukovými trendy v teoretické (školní) přípravě žáků i v praktické části na pracovištích odborného výcviku. Ten je zajišťován především v absolventských ročnících na pracovištích DPP nebo autorizovaných servisů. Díky tomu jsou žáci ještě během studia součástí reálného pracovního života. Tyto zkušenosti (získané kompetence) jsou nedílnou součástí školních vzdělávacích programů, které tvoří kvalifikovaní pedagogové v úzké spolupráci s odborníky z praxe.

Nabídku a zaměření (nejen) auto a elektro oborů přizpůsobujeme ve školních vzdělávacích programech poptávce trhu práce a především požadavkům zřizovatele, kterým je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, který má zájem o mladé a kvalifikované absolventy školy a vytvořil pro ně motivační a absolventský program. Naši úspěšní absolventi mají možnost získat ihned po vyučení nebo po maturitě zaměstnání v oboru a rozvíjet tak svoje sociální a především odborné kompetence. Naším hlavním cílem je připravit absolventy do života a uplatnit se v praxi.

Logo-65-let Tisková zpráva k 65. výročí založení Střední průmyslové školy dopravní, a.s.

 

About the School Über die Schule

 

Co nabízíme navíc pro vybrané obory středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou:

- možnost získání řidičského průkazu sk. A, B, C;

- možnost získání §5, Vyhl. 50/1978 Sb. - všechny elektroobory a obor Autotronik;

- možnost získání výučního listu a dále maturitního vysvědčení během studia jednoho oboru (obor Autotronik a Informační a zabezpečovací systémy);

- možnost získání svářečského průkazu ve vlastní svářecí škole;

- možnost zařazení do motivačního nebo absolventského programu DPP a následné získání pracovního uplatnění v DPP;

- mimoškolní aktivity ve formě kroužků (modelářský; elektro; autolakýrník; aranžér); viz. projekt www.cestazaremeslem.cz;

- zapojení v mezinárodních projektech, na výměnných stážích apod.; Erasmus+;

- zapojení do středoškolských soutěží (sportovní, odborné, umělecké zaměření).