Zadejte hledané slovo

Přijímací řízení do nástavbových oborů v denní i dálkové formě

K nástavbovému studiu budou přijati uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem, nebo kteří se jím prokáží nejpozději v den nástupu ke studiu.

Pro nástavbové obory je ale reálné, že v souladu s vydaným Opatřením obecné povahy MŠMT
ze dne 5. 1. 2021, ředitel školy nejpozději do 8. 3. 2021

přijímací zkoušky na dané obory zruší,

pokud počet přijatých přihlášek na obor, na který se koná jednotná zkouška, bude nižší,
než je vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení – do 1. března 2021

V případě konání jednotné přijímací zkoušky má každý uchazeč právo konat zkoušku ve dvou termínech, a to i když druhou přihlášku podá na školu, která jednotnou zkoušku nekoná. V tomto případě bude obě přijímací zkoušky konat v SPŠD, a.s., přičemž do výsledků přijímacího řízení se započítává vždy jen
lepší výsledek.

Jednotná přijímací zkouška pro nástavbové obory byla zrušena. 

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním,
a to 19. května 2021 od 8:30 do 12 hodin.

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou – 19. května 2021 v odpoledních hodinách.

Nejpozději do 1. března odevzdat přihlášku ke studiu:

  • osobně na studijní oddělení, podatelnu či sekretariáty budov školy
  • písemně na úřední adresu školy Plzeňská 298/217 a, 150 00 Praha 5
  • datovou schránkou, pokud je zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče.

Uchazečům o studium bude v případě konání zkoušky na adresu uvedenou v přihlášce zaslána pozvánka s dalšími informacemi a oznámeno registrační číslo, pod kterým uchazeč celé přijímací řízení absolvuje.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to 19. května 2021 od 8:30 do 12 hodin.

19. května 2021 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení:

  • zasláním sms zprávy uchazečům i jejich zákonným zástupcům
  • zveřejněním na webu pod přiděleným registračním číslem
  • na úředních deskách obou objektů školy (Moravská, Motol)


Škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou jen rozhodnutí nepřijatým uchazečům!

Jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení

byl přijat

Na základě kladného rozhodnutí o přijetí budete vyzváni k podpisu Smlouvy o studiu a bude vám vystavena zálohová faktura na školné za 1. pololetí studia ve výši 6000 Kč.

nebyl přijat

Nedostal jsi se na vysněnou školu hned napoprvé? Nevěš hlavu!

Ještě existují další možnosti.

Tato sekce bude doplněna až podle průběžně vydávaných metodických pokynů MŠMT ke způsobu podání odvolání.