Zadejte hledané slovo

Přijímací řízení do nástavbových oborů v denní i dálkové formě

K nástavbovému studiu budou přijati uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem, nebo kteří se jím prokáží nejpozději v den nástupu ke studiu.

Přijímací zkoušky ve školním roce 2022/23

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Jednotnou přijímací zkoušku může každý uchazeč konat ve dvou termínech,  přičemž do výsledků přijímacího řízení se započítává vždy lepší výsledek. Zkouška je centrálně zadávána i hodnocena organizací Cermat. Je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a její aplikace, vše v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Kompletní informace o jednotných zkouškách včetně ilustračních testů najdete na přijímačky.cermat.cz

Důležité termíny: 

Termín pro odevzdání přihlášek: do 1. března 2023
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 13. dubna 2023
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 14. dubna 2023
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

Dle § 60 odst. 2 školského zákona nejpozději do 31. ledna 2023 stanoví jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění pro školní rok 2023/2024
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Termín pro odevzdání přihlášek: do 1. března 2023
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 13. dubna 2023
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 14. dubna 2023
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín bude uchazečům včas oznámen.

Výsledky přijímacího řízení: datum bude zveřejněno 

Nejpozději do 1. března odevzdat přihlášku ke studiu:

  • osobně na studijní oddělení, podatelnu či sekretariáty budov školy
  • písemně na úřední adresu školy Plzeňská 298/217 a, 150 00 Praha 5
  • datovou schránkou (zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče) a pouze autorizovanou konverzí dokumentů

Uchazečům o studium bude v případě konání zkoušky na adresu uvedenou v přihlášce zaslána pozvánka s dalšími informacemi a oznámeno registrační číslo, pod kterým uchazeč celé přijímací řízení absolvuje.

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to termín bude včas oznámen.

Ke konci dubna 2023 (bude upřesněno) budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení:

  • zasláním sms zprávy uchazečům i jejich zákonným zástupcům
  • zveřejněním na webu pod přiděleným registračním číslem
  • na úředních deskách obou objektů školy (Moravská, Motol)


Škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou jen rozhodnutí nepřijatým uchazečům!

Jak postupovat dál, pokud jsem v 1. kole přijímacího řízení

byl přijat

Na základě kladného rozhodnutí o přijetí budete vyzváni k podpisu Smlouvy o studiu a bude vám vystavena zálohová faktura na školné za 1. pololetí studia ve výši 6000 Kč.

nebyl přijat

Nedostal jsi se na vysněnou školu hned napoprvé? Nevěš hlavu!

Ještě existují další možnosti.

Tato sekce bude doplněna až podle průběžně vydávaných metodických pokynů MŠMT ke způsobu podání odvolání.