Zadejte hledané slovo

Blog

Informace k testování ve škole 2021

Informace k testování ve škole 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je umožněna osobní přítomnost žáků při vzdělávání pouze těm, kteří  se podrobí preventivnímu testování ve školách a budou mít negativní výsledek. V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 se toto opatření týká žáků účastnících se skupinových konzultací. Úplný manuál k testování naleznete v Bakalářích, nebo na stránkách MŠMT (https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf).

A. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

B. Žák nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti na testování je však nemožnost účastnit se prezenčního vzdělávání. (Pokud nesplňuje následující body 1-3)

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

 1. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény, a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit třídnímu učiteli[1]. Žáky žádáme o spolupráci. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Proces samoodběru

Před prvním testováním budou všechny testované osoby seznámeny s průběhem testu.  Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice. Během testování je vhodné zajistit větrání.

Průběh testování dodanými AG testy – LEPU:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
  • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
  • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
  • otevírá vyhodnocovací kartu,
  • otevírá vyhodnocovací kartu,
  • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
  • odstraňuje lepicí proužek,
  • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
  • otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
 6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 7. Vyhodnocení testu:
  • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak -viz “Výsledky a následní kroky“).
  • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
  • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

VÝSLEDKY A NÁSLEDNÉ KROKY

 • V případě negativního výsledku testu žák pokračuje do budovy školy a účastní se skupinových konzultací/výuky.
 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
 • Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem – ke stažení v Bakalářích) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu. Pokud škola souhlas od zákonného zástupce neobdrží, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 • Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe.
 • Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

[1] Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

Související příspěvky