Zadejte hledané slovo

Blog

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024

Informace k vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Zájem o studium v denní formě musí potvrdit uchazeč odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tzn. do pondělí 9. května 2023 včetně. Zápisový lístek je možné odevzdat  osobně od 7:30 do 15:00 na studijním oddělení v budově školy Moravská 3, Praha 2 a v budově školy Motol, Plzeňská 298/217a, Praha 5 nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol.

V případě, že přijatý uchazeč svůj zájem o studium ve Střední průmyslové škole dopravní, nepotvrdí do 10 pracovních dnů, pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti a na takto uvolněné místo může být přijat další uchazeč v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona).


1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných žáků do 1. ročníků.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ 2023/2024
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO ČTYŘLETÉHO OBORU VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (S MATURITOU V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S VÝUČNÍM LISTEM V DENNÍ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (V DÁLKOVÉ A ZKRÁCENÉ FORMĚ)
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (S MATURITOU V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ)

Doplňující informace pro maturitní a nástavbové obory

  • Přihlášky se přijímají do 1. března 2023 (osobně v obou budovách školy Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol a Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, poštou nebo elektronicky prostřednictvím Czech POINT).
  • Pozvánky k přijímací zkoušce + informace k přijímací zkoušce byly odeslány po zpracování přihlášek v březnu 2023.
  • Termín jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia je v řádném termínu 13. a 14. dubna 2023.  Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byl stanoven na dny  10. a 11. května 2023.
  • Výsledky řádného termínu JPZ budou školám předány CERMATem, následně školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení (nejdříve 3. května 2023) a uchazečům začne běžet lhůta 10 pracovních dnů pro podání zápisového lístku.
  • Zápisový lístek (uchazeč získá na základní škole) mohou přijatí uchazeči, kteří konali zkoušku v řádném termínu, odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků. Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči o studium v nástavbových oborech. V případě, že uchazeč nechce nastoupit ke studiu, informuje o tom neprodleně školu, aby mohl být na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.

Doplňující informace pro obory s výučním listem

  • Přihlášky se přijímají do 1. března 2023 (osobně v obou budovách školy Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol a Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, poštou nebo elektronicky prostřednictvím Czech POINT).
  • Informace k přijímacímu řízení včetně registračního čísla uchazeče, byly odeslány poštou v březnu 2023  (pokud jste je nebodželi, obratem kontaktujte studijní oddělení).
  • Výsledky pro obory s výučním listem budou zveřejněny nejdříve 24. 4. 2023.
  • Zápisový lístek (uchazeč získá na základní škole) mohou přijatí uchazeči ze řádného termínu odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení.

Informace a konzultace k přijímacímu řízení studijnioddeleni@sps-dopravni.cz.

Související příspěvky