Zadejte hledané slovo

Blog

Screeningové testování ve školách v září 2021

Screeningové testování ve školách v září 2021

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků 1. září,  6. září a 9. září 2021.

Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. (Na pozdní příchod upozorní žák při vstupu do školy).

 

Průběh testování dodanými AG testy:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky

nakapejte 3 až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

 1. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
  • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
 1. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.
 • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1  minutu stát.
 • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.
 1. Děti a žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 2. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

Vyhodnocení testu:

 1. Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 2. Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 osoby, která měla pozitivní výsledek preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

 1. Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁSAD V BUDOVĚ ŠKOLY

 1. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Žák, který absolvoval screeningové testování a  jeho test byl negativní, očkovaný žák nebo žák, který prodělal onemocnění covid-19 a je v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd, absolvuje výuku v učebně bez respirátoru. Při pohybu ve společných prostorách školy má respirátor nasazen.
 2. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 3. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 4. Pod dohledem vyučujícího probíhá časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.

Související příspěvky